Privacy / Policy

Beauty with Senses GCV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid,

kunt u terecht Beauty with Senses GCV -  beautywithsenses@gmail.com

Verwerkingsdoeleinden

Beauty with Senses GCV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer

(o.a. klantenadministratie, toevertrouwde opdrachten, voeren van boekhouding en fiscaliteit, facturatie,).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Beauty with Senses GCV garandeert dat geen persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant. 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen

(onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen,

de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie

(in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm)

van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: beautywithsenses@gmail.com

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).